http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

REZIME
1. međunarodni projektni sastanak (Mađarska, Székesfehérvár)

10.10.2022 - 11.10.2022

Prvi međunarodni partnerski sastanak projekta GATEWAY/ÁTJÁRÓK održan je prema priloženom programu.

Nakon predstavljanja organizacija, predstavljen je stručni sadržaj projekta.

Direktna, konačna ciljna grupa projekta su trezveni zavisnici u fazi oporavljanja. Cilj projekta je da podrži njihovu resocijalizaciju i reintegraciju, kao i da obezbedi programe i nove metode za ovu svrhu.

Rehabilitacioni programi kao i pristup zajednice utiču u maloj meri na učenje, obuku, razvoj transverzalnih kompetencija i transfer znanja/veština za ulazak na tržište rada i poboljšava života osoba koja su u fazi oporavljanja. Ako/Kada su ovi tipovi programskih elemenata prisutni, oni su manje naglašeni, kao što su grupni programi u zajednici, događaji samorefleksije. Preporučilo bi se fokusiranije prisustvo ovih programskih elemenata u radu na reintegraciji.

Povezani rezultat: Načini reintegracije zavisnika na tržište rada (metodološki vodič, zbirka praksi) (rezultat 1) – Caritas biskupije Szekesfehervar

Pomaganje u radu sa zavisnicima u fazi oporavka je „tradicionalno“ u smislu da se zasniva na ličnom odnosu između pomagača i osobe kojoj se pomaže, u individualnom ili grupnom okruženju. Ovo obično funkcioniše, ali proširenje i diversifikacija metodološkog repertoara može pružiti efikasnije mogućnosti u programima lečenja i rehabilitacije.

Povezani rezultat: Načini terapije bajkama u rehabilitaciji i reintegraciji zavisnika (metodološke smernice sa vežbama, prikupljanje priča) (rezultat 2) - Udruženje za mentalnu higijenu Antropos

U radu sa zavisnicima u fazi oporavljanja, nesporna su pitanja porodičnog sistema, odnosa i međuljudskih odnosa uopšte. Studije slučaja i prikupljanje dobrih praksi mogu učiniti postojeći rad podrške efikasnijim.

Povezani rezultat: Partneri, porodice, ljudski odnosi: parna i porodična terapija u lečenju i zbrinjavanju zavisnika (razmena iskustava, sumiranje dobrih praksi, studije slučaja) (rezultat 3) – Fondacija Bonus Pastor

Za stručne osobe u okviru partnerstva, kao ciljnu grupu projekta: nove metode, diskusije o slučajevima, prevencija sagorevanja - svakodnevna, identifikovana potreba stručnjaka koji rade na terenu.

Partnerstvo će odgovoriti internim obukama o sledećim temama:
1. kreativno-razvojna terapija bajkama (osnove) (Udruženje za mentalnu higijenu Antropos)
2. prevencija sagorevanja (Székesfehérvár Diocese Caritas )
3. Portage metodologija (osnove) (Fondacija Bonus Pastor)

„Gateways“ – međunarodni sastanci partnera – predstavljaju platformu za razmenu znanja i iskustava, dok se stručne kompetencije unapređuju, sprovodi se i stručno – lična mentalna higijena (dopuna na ličnom i profesionalnom nivou). Može se zaključiti da su krajnji korisnici kompetentnih i mentalno zdravih stručnjaka direktni članovi ciljne grupe. Uz to, naravno, implementacija projekta razvija niz transverzalnih kompetencija koje pozitivno utiču na obe ciljne grupe u njihovom zajedničkom (takođe) pomagačkom radu.
Tokom sastanka počeli smo da radimo na dve teme:
Porodična i parna terapija u lečenju zavisnosti (Farnas István Géza)
Šta je “job coaching“? Mogućnosti podrške zavisnika i drugih ljudi sa preprekama u (re)integraciji na tržište rada (Kornél Pósa).