http://atjarok.hu
GATEWAY/ÁTJÁRÓK
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

Sažetak

Drugi međunarodni sastanak, Rumunija (Magyarózd, Marosvásárhely)
Održan od 27. do 30. juna 2023.

Drugi međunarodni sastanak projekta GATEWAY/ÁTJÁRÓK održan je u Rumuniji, pod pokroviteljstvom Bonus Pastor Fondacije. Sastanak je protekao prema priloženom programu.

Organizacija sastanka je, pored operativnih zadataka, bila veoma zahtevna za stručnjake, jer je bilo i stručnih prezentacija, ali su istovremeno u njemu učestvovali i sami zavisnici – direktna ciljna grupa. Na ovaj način odlazak od svakodnevne rutine bio je i stresan i pozitivan, jer je svima bilo važno da se promene i da rade „neuobičajene“ poslove (praznici i sl.). Sve ovo je mobilisalo i razvilo širok spektar novih kompetencija za sve učesnike i ciljne grupe (direktne i indirektne), a u celini je imalo pozitivan uticaj na mentalno/mentalno zdravlje svih.

Glavne teme sastanka bile su predstavljanje partnerske organizacije Bonus Pastor, opis njenih lokacija i programa, učešće u programima, poseta rehabilitacionom institutu u Magyarozd i poseta sestrinskoj organizaciji Caritas u Gyulafehérvá– odnosno sticanje iskustva kroz sopstvena iskustva na mestima delovanja.

Glavne teme sastanka bile su predstavljanje partnerske organizacije Bonus Pastor, opis njenih lokacija i programa, učešće u programima, poseta rehabilitacionom institutu u Magyarozd i poseta sestrinskoj organizaciji Caritas u Gyulafehérvá– odnosno sticanje iskustva kroz sopstvena iskustva na mestima delovanja.

Glavni cilj je da omogući profesionalcima da se upoznaju na ličnom nivou, da se upoznaju sa aktivnostima partnerskih organizacija na terenu, da razumeju njihove metode, da razviju saradnju između organizacija, da steknu neformalno učenje, iskustvo, stručni i kompetencijski razvoj, razmene dobre prakse i znanja, koje partnerske organizacije mogu da uključe u sopstvenu profesionalnu praksu.

Najistaknutija aktivnost Fondacije Bonus Pastor, nevladine organizacije koja postoji već 30 godina, je program dugotrajne terapije u Domu za lečenje od droga u Magyarózd, koji se odvija u trajanju od 6-9 meseci i namenjen je zavisnicima muškog pola od 18 do 55 godina, sa razčitim vrstama zavisnostima. Rehabilitacioni centar je izgrađen 2005. godine u Magyarozd, 70 km od sedišta Fondacije u Targu Murešu, selu od skoro 270 stanovnika, koje se nalazi na zemljištu imanja Radak-Pekri, izgrađenog u 17. veku i u vlasništvu Fondacije.

Prisustvo međunarodnih profesionalaca podstaklo je zavisnike iz Doma za lečenje zavisnosti od droga u Mađaroždu (koji radi pod okriljem Fondacija Bonus Pastor) da aktivno učestvuju. Mogli su koristiti terapeutske alate i metode kao što su deljenje, podela tereta, listovi za individualnu negu i njihove evaluacije na tematskom sastanku za doručak – oni doprinose jačanju njihovog samopoštovanja i samopouzdanja, ali i poboljšavaju njihove komunikacijske veštine. Ove kompetencije su neophodne za reintegraciju zavisnika na tržište rada i u društvo.

I otvorenost jedni prema drugima i lokalno, uzajamno prihvatanje doveli su do „ukrštanja“ (fizičkog i profesionalnog) između profesionalaca i zavisnika na rehabilitaciji, koji su bili „otvorena knjiga“ (metod Žive biblioteke) za profesionalci i voljno i sa entuzijazmom su učestvovali u isprobavanju nove metode (terapije pričama), koju je predstavila Tunde Ricz Dencs, predstavnica Udruženja za mentalnu higijenu Antropos. Terapija bajke je novi pristup razvoju kompetencija za ciljnu grupu i pruža priliku da se razviju nove veštine ili da se uvežbaju i prodube stare.
U sedištu Fondacije u Târgu Mures, stručnjaci iz partnerskih organizacija su mogli da se upoznaju sa preventivnim radom i iskustvima organizacije.

Metod posmatranja učesnika dao je profesionalcima iz partnerskih organizacija priliku da steknu iskustvo iz prve ruke, na primer kroz učešće u grupi za podršku. I ovde su inkluzivnost, iskrena zainteresovanost i otvorenost – sa obe strane – razrešili sve inhibicije, tako da su iskrene i hrabre samorefleksije mogle biti izražene.

Tokom sastanka, profesionalci iz partnerskih organizacij stekli su veliko iskustvom. Mogli su da iskuse praktičnu primenu Portage metode naučene tokom treninga u okviru partnerstva, učestvujući u svakodnevnim aktivnostima Doma kao što su jutarnja gimnastika, molitve, krug osećanja na kraju dana, razgovori i postavljanje pitanja štićenicima i učenje o širokom spektru aktivnosti Fondacije u oblastima prevencije, nege i obrazovanja odraslih. Učestvovali su i u sesijama grupa za podršku, posetili Caritas organizaciju u Đulafehervaru, upoznali se sa metodama druge vrste grupe za podršku, što je sve doprinelo obogaćivanju i razvoju njihovog znanja i dalo im priliku da koriste, inkorporiraju i razvijaju određene elemente u sopstvenom radu u sopstvenim organizacijama. Razmena iskustava je delovala i na Bonus Pastor: eksperimentisanje terapije pričama uz zajedničko učešće pomagača i zavisnika takođe je popločalo put ka daljim mogućnostima u rehabilitacionom radu.

Međunarodni sastanak takođe se intenzivno fokusirao na diseminaciju, s obzirom da je održana i radio emisija (prilog je priložen).

Lični susreti, međusobno upoznavanje i formalni i neformalni stručni razgovori bili su profesionalna i duhovna nadopuna, koja je stvorila i osnažila mogućnost i funkcionisanje dugoročnog partnerstva i ličnih i profesionalnih kontakata.