Ugovor: 2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157
Naziv projekta: GATEWAY (ÁTJÁRÓK)
Koordinaciona organizacija: Caritas biskupije Szekesfehervar
Period projekta: 2022.10.01. – 2024.03.31.
Evropska komisija, program Erasmus +, Mala partnerstva

http://atjarok.hu


Projekat

Cilj je da se uspostavi međunarodna, prekogranična/transgranična partnerstva za podršku tržištu rada i socijalnoj reintegraciji zavisnika, da se pokrene metodološki razvoj u ovoj oblasti, da se integriše u profesionalnu praksu organizacija i te se prošire mogućnosti rada podrške sa ovom ciljnom grupom. Dalji cilj je stvaranje i razvijanje konkretnih rezultata koji se mogu odmah primeniti u svakodnevnom radu podrške; razvijati kompetenciju zavisnika.

Aktivnosti: upravljanje projektom, kreiranje konkretnih izlaza (4 unapređenje kompetencija zavisnika na tržištu rada, mogućnost korišćenja terapije bajkama, upotreba bračne i porodične terapije, rezime slučajeva, prikupljanje dobrih praksi), obuka/edukacija stručnjaka u okviru partnerstvo (3 teme: upotreba terapije pričama, prevencija sagorevanja, osnove Portage metode), transnacionalni sastanci i događaji za širenje rezultata projekta.

Rezultati: proširenje međunarodnih partnerstava, priprema novih projekata, kao i iznalaženje novih mogućnosti partnerstva i saradnje, inovacija i metoda u edukativnom i pratećem radu na socijalnoj i tržišnoj reintegraciji zavisnika. Očekujemo razvoj relevantnih kompetencija (opštih i transverzalnih) primarne ciljne grupe – zavisnika – i indirektne ciljne grupe – profesionalaca. Takođe ćemo kreirati, razvijati i elaborirati konkretne rezultate u četiri teme.